جرسی داتیس تهران

تیم داتیس تهران به عنوان بهترین تیم ایران و با ۴ دوره قهرمانی آسیا پرافتخار ترین تیم ایران است و جرسی این تیم در مسابقات پالک ۲۰۱۶ تهران محصول تایتان است.